Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce itirazı Danıştay'a gidiyor!

Bu alan SÜRDÜREBİLİR DOĞAL SİT ALANI

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce itirazı Danıştay'a gidiyor!

İçişleri Bakanlığından Tarafıma Tebliğ edilen!

NİVENT KURTULUŞ YAZDI

Pazartesi günü,

Tarafıma tebliğ edilen,
 
İçişleri Bakanlığından gelen,
 
Güzelbahçe belediye başkanı,
 
Mustafa İnce ve diğer belediye görevlileri,
 
Hakkında SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ,
 
Kararına karşı Danıştay Birinci Dairesine hazırladığım itirazı paylaşmadan evvel,
okuyucularımızla paylaşmak istediğim resimler var,
 

 
 *

 
Bu inşaat herkesin gözü önünde bitirilmesine göz yumuldu!
 
Bu alan SÜRDÜREBİLİR DOĞAL SİT ALANI,
 
Konuyu defalarca kaleme aldıktan sonra, ilgili yerlerle yazışmamızdan sonra YAPI TATİL ZAPTI tutulan yerdir.
 
T.C
DANIŞTAY 1.DAİRESİNE
Sunulmak Üzere 
Kemalpaşa Kaymakamlığı'na
 
İTİRAZ EDEN :  NİVENT KURTULUŞ TC; 
 
TEBLİĞ TARİHİ : 13.11.2023
 
İTİRAZ KONUSU: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 91595350-252.03.02/İNS;2.35.1747 Sayı ile Güzelbahçe Belediye Başkanı Ö.Mustafa İnce ve ilgili belediye görevlileri hakkında Bakanlık Makamından alınan 09.09.2923 tarihli işleme konulmama onayına  Soruşturma İzni Verilmemesi Kararına karşı itirazımdır.
 
AÇIKLAMALARIM:
 
1- Soruşturma konusu parseller sürdürülebilir Doğal Sit Alanıdır. 
 
"Barındırdığı siluet, jeolojik ve ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alanın potansiyeli ve kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak, doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlardır" Bu alanda ev yapılmıştır.
 
 
"Koruma amaçlı imar planına uygun olması koşulu ile turizm tesisleri, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri ve 1. sınıf hariç düzenli depolama tesisi yapılabilir." Hükmü varken bu alanın KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DA YOKTUR.
 
Ekte sunduğum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden tarafıma gelen 16.05.2022 tarihli yazıda ise; 
 
İlgi (d) karar ile; "..Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2120 ada, 15 ve 16 nolu parsellerde izinsiz uygulamaları gerçekleştirenler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu' nun 9. ve 65. maddeleri kapsamında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, tüm izinsiz uygulamalara ilişkin ilgili Belediyesince meri mevzuat kapsamında işlem yapılarak yasal süresi içerisinde kaldırılması ve sonucundan İzmir Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) bilgi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." 
 
Parsel üzerinde izinsiz uygulamaların olduğu açıkça yazılmıştır.
 
2- Soruşturma konusu parseller üzerinde yapılan yapılaşmalar hakkında Temiz İzmir Derneğine gelen ihbarlar sonrası derneğimizin yayın organı Gaze-temiz.com da soruşturma konusu inşaat faaliyetleriyle ilgili 4 Mart 2022 tarihinde yayınladığımız haberde Bu yapılanlar YASA Ve MEVZUATA UYGUN MU? Başlığı ile resimleriyle haber yaptık. Haberi yaptığımızda inşaatın %30 bitmiş halde olduğu anlaşılmakta bu durumda gösteriyor ki 2022 Mart ayından çok önce inşaata başlanıldığını göstermekte. Bu durum Google Eart programından da anlaşılabilir niteliktedir.
 
3- Haberimizi yaptıktan sonra sorumluluğumuz gereği Güzelbahçe belediyesi ve Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü ile yazışmalarımızı yaptıktan sonra en nihayetinde Güzelbahçe belediyesi tarafından görülmeyen izinsiz yapılan inşaata gecikmelide olsa  17.05.2022 tarihinde Yapı Tatil Zaptı tutulmuştur. 
 
4- Güzelbahçe belediyesi tarafından tutulan Yapı Tatil Zaptı sonrası 8 ay sonrası belediye Encümeni tarafından YIKIM KARARI ALINMIŞTIR.
 
Oysa ki Yasa diyor ki;
 
"Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister."
 
Yasa çok açık 1 ay içinde ruhsat eklerine uygun hale getirmezse yıkılır demekte. Soruşturma konusu yer ruhsat eklerine aykırı değil tamamen izinsiz yapılan bir binadır ve ruhsat alması mümkün değildir. Koruma amaçlı imar planı dahi yoktur.
 
5- İdare mahkemesinin yıkımla ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermesi ilgili belediye yetkililerin kaçak bina yapılmasına göz yumdukları ve inşaatın devam etmesine rağmen gerekli yasal işlemleri yapmadıkları için “görevlerini kötüye“ kullandıkları suçunu ortadan kaldırmaz.
 
YD kararları her yıkım öncesi "Dava konusu işlemin telafisi mümkün olmayan zarara yol açma ihtimaline binaen, idare mahkemesince yürütmenin durdurulması kararı " dır. Bu konuda belediyenin savunması sayın müfettiş tarafından incelenmiş midir? Alınan Encümen kararında hata olup olmadığı incelenmiş midir. Kimi zaman belediye Encümeni kararlarında maddi hatalar yapılabilmektedir. YD Kararı halen sürmesi pek mümkün görülmemektedir.Ortada YASA ve MEVZUATA AYKIRI ve ruhsat alınması mümkün görülmeyen bir binanın yıkımı da halen gerçekleşmediğinden ortada olan suç sabittir.
 
SONUÇ VE İSTEM  
Yukarıda açıkladığım sebeplerden dolayı soruşturma konusu  inşaatın bu kadar ilerlemesine olanak tanıyan Güzelbahçe Belediye başkanı, imardan sorumlu başkan yardımcısı, İmar müdürü hakkında Soruşturma İzni Verilmemesi Kararı  dair karara itirazlarımızın kabulü ile ilgili kararın kaldırılmasına  karar verilmesini saygılarımızla  arz ve talep ederim.
 
EKLER; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen yazı ve resimler
 
İlerleyen saatlerde Güzelbahçe personel alımlarıyla ilgili yazımız olacak
NİVENT KURTULUŞ / GAZE-TEMİZ.COM